Trong quý 1/2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) đạt 51 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần trong kỳ của Kinh Đô đạt 793 tỷ đồng, giảm 2% so với quý 1/2013. Trong khi đó, giá vốn hàng bán của công ty tăng 2% lên 509 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của KDC giảm 7% xuống mức 284 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp trong quý 1/2014 của công ty đạt 35.8%.

Lợi nhuận trước thuế của KDC đạt 51 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng của cổ đông công ty mẹ KDC giảm 3% và đạt 32.7 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần trong kỳ của công ty tăng 423 tỷ giúp khoản tiền và tương đương tiền tăng lên mức 2,381 tỷ đồng. Trong đó tăng mạnh nhất là nhờ khoản tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia nhận được trong kỳ gần 400 tỷ đồng.

Đến cuối quý 1/2014, hàng tồn kho của KDC giảm 14% xuống mức 273 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản phải thu của công ty cũng giảm mạnh 57% xuống 371 tỷ đồng.

Theo vietstock.vn