Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) cho biết năm 2013 là một năm thành công khi lợi nhuận ròng tăng mạnh so với năm trước đó. Cụ thể, doanh thu năm 2013 của Kinh Đô đạt gần 4.600 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế đạt trên 500 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là khoản lợi nhuận trước thuế 612 tỉ đồng đã giúp Kinh Đô vượt kế hoạch đề ra, dù không nhiều.

Kinh Đô cho biết việc tái cấu trúc doanh nghiệp được Công ty bắt đầu từ giữa năm 2012 và tiếp tục triển khai trong năm 2013. Đây là một phần lý do giúp Công ty duy trì được lãi biên ổn định. Biên lãi gộp cả năm của Kinh Đô đạt ở mức 43%, giảm nhẹ so với năm ngoái. Lãi gộp cả năm cũng tăng trưởng 6%.

Ngoài ra, mặc dù phải chịu chi phí tái cấu trúc thương hiệu và chi phí khác, tổng chi phí quản lý và bán hàng năm 2013 của Kinh Đô lại giảm nhẹ so với năm 2012 (giảm 10 tỉ đồng).

Năm 2014, Công ty cho biết vẫn sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành thực phẩm theo chiến lược Thực phẩm & các sản phẩm thiết yếu. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động mua bán - sáp nhập với định hướng tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty phù hợp với chiến lược đã đề ra.

Theo nhipcaudautu.vn