Doanh thu thuần quý I/2014 của KDC giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, còn 792,9 tỷ đồng.

Công ty CP Kinh Đô (mã KDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Doanh thu thuần quý I/2014 của KDC giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, còn 792,9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của KDC tính tới 31/3/2014 là 51 tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý I/2013.

KDC lý giải, doanh thu quý I năm nay giảm do tết 2014 rơi vào đầu tháng 1, sớm hơn so với năm ngoái nên hoạt động kinh doanh và một phần doanh thu Tết đã được ghi nhận trong quý 4/2013.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,9% xuống 35,8% do đóng góp của các sản phẩm Tết có biên lợi nhuận cao thấp hơn năm trước và chi phí lương cơ bản và giá đầu vào bao bì sản phẩm tăng lên.

Chi phí tài chính trong quý I của KDC giảm hơn 58% xuống còn 6,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm 13,3% xuống còn 155,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng 17% lên hơn 93 tỷ đồng.

Lãi cổ đông công ty mẹ KDC quý I là 32,67 tỷ đồng, giảm 3%.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh quý I của KDC (Nguồn: KDC/Gafin)
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO