Hôm nay, KDC tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên trình Cổ đông thông qua các nội dung sau: kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015, chính sách cổ tức 2015, phương án mua cổ phiếu quỹ và đặc biệt là việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Kinh Đôthành Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

KDC ĐÃ HOÀN THÀNH BƯỚC CHUẨN BỊ NỀN TẢNG ĐỂ GIA NHẬP NGÀNH HÀNG THIẾT YẾU

Năm 2014, tuy tình hình kinh tế vẫn còn nhiều trở ngại và khó khăn nhưng KDC vẫn tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 4.953 tỷ đồng tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ 2013 và lợi nhuận trước thuế đạt 663 tỷ đồng vượt 10% so với kế hoạch. Kết quả kinh doanh khả quan này là nhờ chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và hướng về thị trường, lấy người tiêu dùng làm trọng tâm và mục tiêu cải thiện lợi nhuận về chất trên cơ sở các lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong quá trình đó, KDC đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản trị chuyên nghiệp, nền tảng hệ thống quản trị, nền tảng công nghệ tiên tiến và vững mạnh cho Tập đoàn. Tất cả chính là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển đột phá mới của KDC từ năm 2014 là chính thức tham gia vào các ngành hàng thiết yếu với sản phẩm đầu tiên là mì ăn liền Đại Gia Đình.

CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN KIDO

Năm 2015, sau khi đã chính thức tham gia vào ngành hàng thiết yếu với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm nhằm chăm sóc bếp gia đình Việt, KDC đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.500 tỷ đồng. Tại Đại hội, Ban lãnh đạo KDC cũng đã trình Cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty. Theo đó, tên công ty chính thức được đề nghị là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Corporation – viết tắt KDC). Đồng thời cũng đề xuất thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 ở mức 14% trên mệnh giá cổ phần.

Như đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông 2014, KDC xác định tập trung cho ngành hàng thực phẩm theo chiến lược “Thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu”. Năm 2015, KDC tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng, cụ thể như sau:

Mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm thiết yếu, KDC sẽ phát triển các ngành hàng dựa trên chiến lược lấy người tiêu dùng làm trọng tâm. KDC sẽ tổ chức lại mô hình kinh doanh trở thành Tập đoàn Thực phẩm, trong đó các công ty con sẽ tập trung vào từng loại kênh chuyên biệt: kênh phân phối thực phẩm đóng gói, kênh phân phối lạnh, kênh bán lẻ và kênh xuất khẩu…

Hiện nay, KDC đã hoàn thiện hệ thống phân phối với đội ngũ nhân sự và hệ thống quản lý chuyên nghiệp, vững mạnh được đánh giá là thành công nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Việc quy hoạch lại theo mô hình mới sẽ giúp đảm bảo tính chuyên sâu đáp ứng được nhu cầu chuyên biệt của từng loại kênh.

Với các lợi thế về nền tảng đã kiên trì xây dựng và những hoạt động chiến lược trong thời gian qua, KDC đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển đột phá, phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng và mang đến lợi ích bền vững cho cổ đông.