CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 của cổ đông công ty mẹ gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của KDC đạt 1,706 tỷ đồng, tăng 10% so với 6 tháng đầu năm 2012. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 8% giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên 669 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp của KDC đạt 39%.

Hoạt động tài chính cũng mang lại khoản lãi 21 tỷ đồng cho công ty trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 50.5 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của KDC cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước và đạt 131 tỷ đồng, tương đương 22% kế hoạch năm (600 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 80 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 9 tỷ đồng.

Riêng trong quý 2/2013, KDC đạt 46 tỷ đồng lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong khi quý 2/2012 lỗ 8 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2013, tiền và tương đương tiền của KDC tăng 76% lên 1,457 tỷ đồng.

Theo vietstock.vn