Kết quả Quý 3 của KDC: Hoạt động kinh doanh chính – ngành thực phẩm tăng trưởng tốt

Các đơn vị kinh doanh chiến lược tiếp tục tăng tốc để giữ vững mức tăng trưởng.

Dự báo 2011