Công ty Kinh Đô Miền Bắc đã đạt chứng nhận và chính thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 từ năm 2004. Với yêu cầu của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), công ty Kinh Đô Miền Bắc đã triển khai việc đào tạo, cập nhật, chỉnh sửa qui trình, qui định, hướng dẫn...cho cán bộ công nhân viên về những thay đổi trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

Qua 6 tháng nỗ lực, ngày 29/07/2009 công ty Kinh Đô Miền Bắc đã mời tổ chức Bureau Veritas Certification tiến hành tái đánh giá và đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới. Và ngày 09/10/2009, công ty đã được tổ chức chứng nhận quốc tế Bureau Veritas Certification cấp chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 -   Đây là tiêu chuẩn đang được áp dụng tại hơn 1 triệu tổ chức trên toàn thế giới.

Kinh Đô Miền Bắc đã cập nhật và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 và việc chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất phục người tiêu dùng và từ đó công ty có thể thực hiện các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực sản xuất. Mục tiêu cuối cùng của việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm đúng chất lượng mà Kinh Đô Miền Bắc đã cam kết.