Với 612 tỷ đồng LNTT năm 2013, Kinh Đô đã vượt kế hoạch 600 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó.

Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) thông báo kết quả kinh doanh năm 2013 đã hợp nhất.


Biên lãi gộp quý 4 của Kinh Đô đạt 38%, giảm so với mức 41% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm, lãi biên ở mức 43%, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Kinh Đô cho biết, việc tái cấu trúc doanh nghiệp được công ty bắt đầu từ giữa năm 2012 và tiếp tục triển khai trong năm nay và đây là một phần lý do giúp công ty duy trì được lãi biên ổn định 43%-44%. Lãi gộp riêng quý 4 giảm nhẹ nhưng cả năm đạt tăng trưởng 6% lên 1.975 tỷ đồng.

Doanh thu thuần riêng quý 4 tăng 5,75% lên 1.130 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm tăng trưởng 6% lên 4.563 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh năm 2013

Mảng tài chính không phải mảng trọng yếu của công ty nhưng quý 4 đạt 23 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3,5 tỷ đồng cùng kỳ. Luỹ kế cả năm đạt 110 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với mức 133 tỷ đồng năm ngoái.

Mặc dù phải chịu chi phí tái cấu trúc thương hiệu và chi phí tăng lên từ quảng cáo và chiết khấu cho hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập, tổng chi phí quản lý và chi phí bán hàng năm 2013 là 320 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với năm ngoái.

LNST riêng quý 4 đạt 95,33 tỷ đồng trong đó phần lãi ròng (lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ) là 95,1 tỷ đồng, tăng 103% so với năm ngoái. Luỹ kế cả năm đạt lãi ròng 502,1 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2012.

Với 612 tỷ đồng LNTT năm 2013, Kinh Đô đã vượt kế hoạch 600 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó.


Theo Trí Thức Trẻ/HSX