Ngày 29.11.2014, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex) đã tổ chức Đại hội Cổ đông lần đầu với sự tham gia của các khách mời và cổ đông. Trong đó, Công ty CP Kinh Đô (KDC) là cổ đông chiến lược của Vocarimex với tỷ lệ sở hữu 51% cổ phần.

Trong Đại hội này, các cổ đông cũng đã bầu ra 05 thành viên của HĐQT. Trong đó, ba thành viên của Kinh Đô đã được bầu vào Hội đồng Quản trị của Vocarimex là Ông Trần Kim Thành, ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Xuân Liễu. Ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC cũng được bầu là chủ tịch HĐQT của Vocarimex.

Trong thời gian tới, thông qua các hoạt động M&A, đầu tư, hợp tác và liên doanh, liên kết, Kinh Đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm thiết yếu để có thể phục vụ cho nhiều người tiêu dùng hơn, mỗi người tiêu dùng sẽ sử dụng nhiều sản phẩm của Kinh Đô. Việc Kinh Đô tham gia vào Vocarimex sẽ giúp phát triển ngành dầu ăn Việt Nam trong tương lai.